بازخوردهای جلسه پنجم، ششم و هفتم و هشتم دوره مدیریت بحران (مدرسه آماده)

نمونه سوالات آزمون نهایی مدرسه آماده با جواب (رایگان)

بازخوردهای جلسه 5 دوره مدیریت بحران (مدرسه آماده)

بازخورد فیلم اول جلسه 5 دوره مدیریت بحران (مدرسه آماده)

فیلم در مورد خاموش کننده های دستی و نحوه استفاده از آنها است.

دستگیره پایین برای حمل خاموش کننده است

ضامن بین دو دستگیره از عملکرد اتفاقی جلوگیری می کند

هنگام استفاده از خاموش کننده باید فاصله مناسب با آتش حفظ شود

بازخورد فیلم دوم جلسه 5 دوره مدیریت بحران (مدرسه آماده)

خاموش کننده پودری برای مایعات قابل اشتعال استفاده می کنیم

به جهت وزش باد باید توجه کنیم

برای اطفای آتش سوزی در سیلندرهای گاز  بهترین راه جلوگیری از رسیدن گاز (بستن شیر) است

بازخورد فیلم سوم جلسه 5 دوره مدیریت بحران (مدرسه آماده)

در این فیلم درمورد اقدامات حیاتی پایه صحبت شده است

ما ابتدا سطح هوشیاری و پاسخدهی را بررسی می کنیم

دوم بررسی می کنیم که آیا مصدوم نفس می کشد یا خیر

وضعیت تنفس می تواند آرام، سریع، سطحی یا عمیق باشد

در تقسیم بندی افراد را به بالای 8 سال (بزرگسال) زیر 8 سال و زیر 1 سال تقسیم می کنیم

بازخورد فیلم چهارم جلسه 5 دوره مدیریت بحران (مدرسه آماده)

اقدامات حیاتی پایه (2)

اقدامات حیاتی شامل فشردن قفسه است این کار برای افراد بزرگسال 2 دستی، برای کودکان 1 دستی و برای شیرخواران 2 انگشتی انجام می شود

فشردن باید سریع باشد. فشردن باید بدون وقفه باشد. در هر ثانیه حدوداً 2 بار فشار می دهیم

بازخورد فیلم پنجم جلسه 5 دوره مدیریت بحران (مدرسه آماده)

فیلم در مورد انسداد راه هوایی و بازگشت راه هوایی است

در انسداد خفیف هوشیاری وجود دارد. تبادل هوا وجود دارد. خس خس سینه وجود دارد.

در انسداد شدید فرد ممکن است بی هوش یا هوشیار باشد. تبادل هوا یا کم است یا وجود ندارد. ممکن است استریدور پیش آید. فرد دچار کبودی شود. فرد بی قرار است

علائم مشابه در بزرگسالان بیشتر نشان دهنده علت های دیگر(مثل تشنج یا سکته مغزی) است و احتمال انسداد کمتر است.

 

 

بازخوردهای جلسه 6 دوره مدیریت بحران (مدرسه آماده)

بازخورد فیلم اول جلسه 6 دوره مدیریت بحران (مدرسه آماده)

در این فیلم در مورد ارزیابی بیمار و ارزیابی صحنه شامل ایمنی صحنه، تخمین تعداد مصدومین، مکانیسم حادثه و دوری از ترشحات بیمار صحبت شده است.

بازخورد فیلم دوم جلسه 6 دوره مدیریت بحران (مدرسه آماده)

برای ارزیابی سطح هوشیاری avpu را مورد توجه قرار می دهیم: بیداری، پاسخ به کلام، پاسخ به تحریک دردناک، عدم پاسخ

در ابتدا راه هوایی بسته را باز می کنیم، از او شرح حال می گیریم، علائم حیاتی شامل تعداد تنفس، فشار، دمای بدن، قند خون، میزان اشباح اکسیژن را بررسی می کنیم

بازخورد فیلم سوم جلسه 6 دوره مدیریت بحران (مدرسه آماده)

این فیلم در مورد زخم ها و خون ریزی است. انواع خون ریزی ها شامل خون ریزی مویرگی، وریدی و شریانی است

کنترل خونریزی شامل فشار مستقیم و استفاده از مواد انعقادی و در خونریزی های بسیار وحشتناک، روش تورنیکه (بستن راه خون به اندام) است. روش های دیگر شامل گذاشتن کیسه یخ و بالا بردن اندام است.

بازخورد فیلم چهارم جلسه 6 دوره مدیریت بحران (مدرسه آماده)

فیلم در مورد کمک های اولیه است. قانون STOP می گوید در موقعیت حادثه (مثلا حادثه رانندگی) اول بایست، بعد فکر کن، بعد مشاهده  و برنامه ریزی کن و سپس اقداماتی را که می توان انجام بده

توجه به ایمنی ها شامل ایمنی خودمان، همکاران، سایر نیروهای امدادی و ایمنی بیماران و شاهدین است

 

بازخورد جلسه 7 دوره مدیریت بحران (مدرسه آماده)

بازخورد فیلم اول جلسه 7

موضوع فیلم سوختگی است.

در مورد بافت پوست صحبت شد. سوختگی می تواند بر اثر حرارت، مواد داغ، مواد شیمیایی، مواد الکتریکی، مواد رادیو اکتیو، و آفتاب باشد.

سوختگی می تواند درجه 1 و محدود به اپیدرم، درجه 2 و از اپیدرم رد شده، و  یا درجه 3 باشد و از درم گذشته و به زیر درم رسیده اند. در حالت شدید هم درد به خاطر سوختگی حاشیه ای درجه 1 و 2 است.

 

بازخورد فیلم دوم جلسه 7

این فیلم در مورد خونریزی از سر، بینی، گردن، اندام ها، خونریزی داخلی و بافت ها است.

مراقبت از خونریزی داخلی در صحنه داخلی میسر نیست و به اندازه خونی که از دست می دهد به فرد مایع رسانی می کنیم.

 

بازخورد فیلم سوم جلسه 7

در مورد نحوه برخورد با خونریزی ها و کنترل خونریزی ها است.

در سوختگی پانسمان نباید محکم بسته شود و لی در خونریزی های دیگر پانسمان فشاری استفاده می کنیم. ابتدا گاز استریل را روی محل قرار می دهیم و تا جایی که خون بیرون نزند قرار ندهد و بعد پانسمان را انجام می دهیم.

بازخورد فیلم چهارم جلسه 7

این فیلم در مورد بانداژ، قوانین آتل بندی و آتل است.

برای آتل بندی ابتدا مشاهده مستقیم ناحیه را انجام می دهیم. اندام را از لباس آزاد می کنیم.

در اسیب های ناشی از استخوان باید مفصل بالا و پایین را هم محدودسازی کنیم

 

بازخورد جلسه 8 دوره مدیریت بحران (مدرسه آماده)

بازخورد فیلم اول جلسه8 دوره مدیریت بحران (مدرسه آماده)

این فیلم در مورد تصمیم گیری در شرایط بحران است.

ساختار گروه مدیریت بحران در مدرسه شامل فرماندهی، عملیات، ارتباطات و انتظامات است.

فرماندهی می تواند شامل مدیر مدرسه باشد.

عملیات شامل معاون آموزشی و …

ارتباطات شامل معاون اجرایی، کارمند دفتری و …

انتظامات شامل معاون آموزشی، سرایدار و …

وظایف گروه مدیریت بحران شامل اقدامات قبل از حادثه، هنگام حادثه و بعد از حادثه است

 

بازخورد فیلم دوم جلسه 8 دوره مدیریت بحران (مدرسه آماده)

فیلم در مورد برنامه ریزی عملیات اضطراری، تدوین سناریو، و مانور شبیه سازی است

برنامه ریزی به کاهش خطا کمک می کند، آموزش به افزایش دانش و تمرین و سناریو هم به افزایش مهارت کمک می کند.

برای تدوین سناریو باید مشخص کنیم کجاف چه زمانی، چه حادثه ای، در چه سطحی و با چه خسارتی رخ داده است.

برنامه عملیاتی باید دقیق و کامل باشد و اجرا شود.

مسولیت ها دقیق مشخص شود.

در دسترس باشد نیازهای اجرایی را مشخص کند.

خلاصه و ساده و گام به گام باشد

به تصمیم گیری افراد کمک کند

بطور ادواری بازنگری شود

 

 

نمونه سوالات آزمون نهایی مدرسه آماده با جواب

می توانیم به آسیب دیده بگوییم تجربیاتی را که در این چند روز داشتی بازگو کن تا بتوانیم به او کمک کنیم.

درست

نادرست

 

 

اعضای گروه مدیریت بحران بر چه اساسی باید آموزش های لازم را فرا بگیرند؟

ساختار

مدرک

سن

جنسیت

 

وقتی آتش سوزی توسط فردی توانمند و آگاه کنترل می شود ، نباید اقدامی انجام دهیم.

درست

نادرست

 

 

کاربرد خاموش کننده پودر چیست؟

اطفاء حریق در مایعات قابل اشتعال

اطفاء حریق در جامدات قابل اشتعال

اطفاء حریق دی اکسید کربن

اطفاء حریق جریان الکتریسیته

 

 

عمق فشردن قفسه ی سینه در شیرخواران چقدر باید باشد؟

کمتر از 3 سانت

بیشتر از 7  سانت

5 تــا 6 سانت

حدود 4 سانت

 

 

 

مدیریت بحران شامل چه مواردی است؟ 

پیشگیری

آمادگی

مقابله

همه موارد

 

در سوختگی درجه دو  به علت از بین رفتن اعصاب زیر پوست معمولاً بیمار دردی احساس نمی ‌کند

درست

نادرست

 

 

کیت کمک های اولیه در کوله نجات شامل کدام گزینه است؟

قرص های مسکن

باندهای استریل

پماد سوختگی

تمام موارد

 

سیستم های عضلانی جدار شریان ها ، از عوامل موثر در کنترل خونریزی است.

درست

نادرست

 

در انجام اقدامات حیاتی باید به میزان جراحات  فرد توجه نماییم.

درست

نادرست

 

 

 

دانلود رایگان نمونه سوالات دوره مدرسه آماده (آزمون نهایی)

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *