دستورالعمل تشكيل شوراهاي راهبري برنامه ي ارتقاء كيفيت آموزش دركلاس هاي چند پايه

دستورالعمل

تشكيل شوراهاي راهبري برنامه ي

ارتقاء كيفيت آموزش

دركلاس هاي چند پايه

 

 

بسمه تعالي

تحول يك كلمه است . لكن در پشت اين وجود لفظي ، در پشت اين كلمه ، يك دنيا كار نهفته است . ( مقام معظم رهبري )

مقدمه :

از دیر باز، سواد‌آموزی صرف نظراز این‌که در شهر ساکن باشی یا در روستا، یکی از نیازهای خواستنی خانواده‌ها بوده و هست،روشن است که ، مدرسه  تنها جایی بوده که این نیازخواستنی را ، دست‌یافتنی می‌ساخته است. بر این اساس شاید قوی‌ترین دلیل تشکیل کلاس‌های چند پایه، همین بوده است. بنابر اين مي توان مدرسه ي چند پايه را به عنوان يك موقعيت خاص آموزشي در آموزش و پرورش معرفي كرد كه با توجه به اينكه در كشور ما بيشتر در مناطق روستايي و حواشي شهرها با ويژگي هاي خاص جغرافيايي ، فرهنگي ، اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و…………… تشكيل مي شود  نياز به برنامه ريزي و رسيدگي جدي  جهت كيفيت بخشي به آموزش اين كلاس ها را بيش از پيش نموده است. اگر قصد ما دستيابي به “آموزش براي همه” است كه يكي از سياست هاي راهبردي و اصلي نظام آموزشي كشور جهت دسترسي كليه آحاد جامعه به آموز ش هاي رسمي  با كيفيت بوده وتضميني براي دسترسي به آموزش براي قشر محروم و آسيب پذير جامعه مانند كودكان  روستاها ، بازمانده از تحصيل ، كودكان كار و ……….. مي باشد از اهميت و الويت بيشتري برخوردار است الزامات موجود در اسناد قانوني كشور مانند سند چشم انداز بيست ساله ، قانون برنامه پنجم توسعه ، سند تحول بنيادين ، مصوبه 595 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و….. تعهدات بين المللي سند داكار و…… .زمينه هاي اجرايي لازم جهت عملياتي نمودن  طرح كيفيت بخشي آموزش ها را فراهم مي نمايد . با توجه به اينكه ارائه آموزش هاي كيفي جزء لاينفك فرآيندهاي آموزشي تلقي گشته به گونه اي كه اين امر همواره جزء دغدغه هاي اصلي نظام آموزشي و مسئولين امر بوده است ،امایافته های مشاهدات علمی ، بازدیدهای سراسری معاونت آموزش ابتدایی از استان ها ویافته های پژوهشهای اخیر نشان می دهد کلاس های چند پایه با چالش ها و مشکلاتی از جمله :

آموزش ناکافی معلمان

وجود فضای نامناسب و تجهیزات ناکافی

کمبود زمان آموزش

حجم زیاد کتب درسی

نبود معلمان راهنما برای نظارت و راهنمایی

عدم انگیزه کافی در برخی معلمان

کمبود منابع آموزشی قابل کاربست

منعطف نبودن برنامه درسی

روبروست . لذا برای برون رفت از این مشکلات و تحقق اهداف سند تحول بنیادین ، برنامه های روشن و قابل کاربستی را باید ارائه نمود لذامعاونت آموزش ابتدایی به منظور دستیابی به:

ارتقاء آموزش معلمان چند پایه

منعطف نمودن روش های تدریس در این کلاس ها

افزایش انگیزه معلمان چند پایه

تحقق عدالت آموزشی

نظارت بر کلاس های درس چند پایه

و………… اقدام به برگزاری کارگاه  آموزشی در سه سطح ستاد ، استان و منطقه نموده است .

تعاریف :

کارگروه تخصصی ارتقاء کیفیت آموزش کلاس های چند پایه کشوری : عبارت از تیمی متشکل از صاحب نظران

و متخصصین آموزش در این کلاس ها که با مدیریت و نظارت گروه کارشناسی کلاس های چند پایه دفتر آموزش دبستانی ضمن ارائه مشاوره های علمی ، برنامه های راهبردی را جهت بهبود و اصلاح برنامه ار تقاء کیفیت کلاس های چند پایه ، پیش بینی و طراحی می نمایند.

تعریف مدرسان :

الف) مدرسان کشوری : عبارت است از 64 نفر ( دو نفر از هر استان ) مدرس خبره ، آگاه وبا تجربه که توسط معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان ها ، انتخاب و معرفی شده اند .

ب)مدرسان استانی : عبارت است از معلمان کلا س های چند پایه خبره و آگاه و با تجریه که توسط ادارات آموزش و پرورش مناطق به استان معرفی می شوند(با توجه به تعداد کلاس چند پایه هر منطقه و به طور متوسط به ازای هر 25 معلم کلاس چند پایه یک مدرس منطقه ای )

پ) مدرسان منطقه ای (مدرسه ای ): عبارت است از همین مدرسانی که در استان آموزش های لازم را دیده اندو وظیفه دارند کارگاههای آموزشی را برای معلمان کلاس های چند پایه منطقه خویش برگزار نمایند و همچنین پس از آموزش  ،  عهده دار نظارت بر حسن اجرای آموزش ها در کلاس درس باشند.

تعریف شورای راهبری : عبارت از افرادی مسئول ، مطلع ، ذینفع( به شرحی که در ادامه آمده است ) در سه سطح کشور ، استان ، و منطقه که تمام تصمیمات توسط این گروه به اجماع گرفته و قابل اجرا خواهد بود.

دبیرخانه ارتقای کیفیت آموزش کلاس های چند پایه : عبارت است از بازوی کمکی و مشورتی دفتر آموزش دبستانی که با مجوز معاونت آموزش ابتدایی برای یک سال تحصیلی در یک استان و با مشارکت فکری گروه های آموزشی کل کشور تشکیل می گردد. این دبیر خانه برای سال تحصیلی 94/93 در استان خراسان رضوی تشکیل شده است .

دوره ضمن خدمت : منظور از دوره در این دستورالعمل عبارت است از گردهمایی 24 ساعته گروهی ازمعلمان کلاس های چند پایه (حداکثر 32 نفر در هر کلاس )که به روش حل مسئله و کاملا فعال در یک فضای مناسب به منظور افزایش مهارت های شغلی و حرفه ای و پیدا کردن راهکار منطقی و اصولی جهت  کاربست این آموزش ها در محیط واقعی کلاس درس وعملیاتی نمودن آن ها  ، همچنین اتفاق نظردر خصوص محتوای بسته ی آموزشی دور هم جمع می شوند.  و آنچه در این کارگاه انتظار است اتفاق افتد عبارت است از :

مبانی نظری (یک ششم کل زمان کارگاه )

بحث گروهی و کار عملی در کلاس (چهار ششم زمان کارگاه )

جلسه ارائه کار عملی گروه ها و مشارکت جمعی در نقد و بررسی آن ها ( یک ششم زمان)

 

 

 

 

 

 

 

4) نمودار مفهومی شورای راهبری برنامه ی ارتقای کیفیت آموزش کلاس های چند پایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 )اعضا و شرح وظایف شوراهای راهبری :

1/5) اعضاي شوراي راهبري كشوري

1/1/5)اعضاء بخش اجرایی :

معاون آموزش ابتدایی ( رئیس جلسه ) D

مدیر کل دفتر آموزش دبستانی یا یکی از معاونین ایشان (دبیر جلسه) D

رئیس گروه برنامه ریزی کیفیت بخشی به آموزش کلاس های چند پایهD

رئیس گروه برنامه ریزی تکنولوژی و گروههای آموزشی D

رئیس گروه  برنامه ریزی ارزشیابی فرآیندهای آموزشی و یادگیریD

کارشناسان گروه برنامه ریزی کیفیت بخشی به آموزش کلاس های چند پایه D

نماینده دفتر مدارس خارج از کشور D

نماینده دفتر امور مناطق کمتر توسعه یافته و عشایر D

نماینده سازمان پژوهشD

نماینده سازمان استثناییD

1/2/5 ) اعضاء بخش علمی

64 نفر مدرس کلاس های چند پایه به انتخاب معاون آموزش ابتدایی استان ها ( هر استان 2 نفر)

وظايف شوراي راهبري كشوري :

2/5)وظايف اعضاءبخش اجرايي:

سياست گذاري در خصوص استقرار برنامه ارتقاء  كيفيت آموزش كلاس هاي چند پايه  —

نظارت براجراي برنامه ارتقاء  كيفيت آموزش كلاس هاي چند پايه  —

صدور گواهينامه صلاحيت مدرس كشوري ( براي 64 نفر )—

اجراي دوره 24 ساعته ضمن خدمت ارتقاء  كيفيت آموزش كلاس هاي چند پايه  —

انجام نياز سنجي آموزشي —

تعيين محتواي مناسب برنامه ارتقاء  كيفيت آموزش كلاس هاي چند پايه  —

توليد محتواي مناسب برنامه ارتقاء  كيفيت آموزش كلاس هاي چند پايه  —

بررسي و تاييد محتواي استاني —

مديريت اجراي دوره براي مدرسان كشوري —

ارائه الگوي مناسب آموزش در كلاس چند پايه —

مديريت نظارت باليني از كلاس مدرسان استاني —

شركت در جلسات استاني و منطقه اي —

1/2/5  )وظايف اعضاء بخش علمي :شركت در دوره ها ، گرد همايي ها ، كارگاهها و جشنواره هاي مختلف به تشخيص شوراي راهبري كشوري

3/5) اعضاي شوراي راهبري استاني :

1/3/5)اعضاء بخش اجرايي :

مدير كل يا يكي از معاونين ايشان <

معاون آموزش ابتدايي<

رئيس اداره آموزش ابتدايي دوره ي اول و دوره ي دوم <

كارشناسان اداره آموزش ابتدايي <

رئيس اداره تكنولوژي وگروههاي آموزشي <

كارشناس مسئولان اداره تكنولوژي<

نماينده مدارس عشايري <

نماينده ارزيابي عملكرد <

نماينده مدرسان كشوري ( يكي از دو نفر )<

2/3/5)اعضاء بخش علمي :

مدرسان منتخب از مناطق به نسبت تعداد كلاس چند پايه ي هر منطقه ( ميانگين هر 25 كلاس يك مدرس )

4/5) وظايف شوراي راهبري استاني :

1/4/5 )وظايف اعضاء بخش اجرايي :

تعيين نيازهاي آموزشي اولويت دار استان و ارائه ي ان ها به شوراي راهبري كشوري <

نظارت بر اجراي  برنامه ارتقاء كيفيت آموزش كلاس هاي چند پايه <

ارسال گزارش فصلي از روند اجراي برنامه ، چالش ها و مشكلات  ارتقاء كيفيت آموزش كلاس هاي چند پايه در استان به شوراي راهبري كشوري

بستر سازي براي اجراي دوره هاي ضمن خدمت ( حضوري – غير حضوري – خود آموخت ) و كارگاههاي آموزشي <

شناسايي و تشويق مجريان موفق به منظور ايجاد انگيزه و الگو بخشي <

اجراي كارگاههاي آموزشي ارتقاء كيفيت آموزش كلاس هاي چند پايه <

نظارت بر اجراي سرفصل هاي آموزشي تعيين شده شوراي راهبري كشوري <

مديريت در اجراي دوره ي آموزشي مدرسان مناطق ( نهايتا تا نيمه اول ديماه 93 )<

ارائه الگوهاي بومي ارتقاء كيفيت آموزش كلاس هاي چند پايه  به شوراي راهبري كشوري(  تا پايان ديماه <

نظارت باليني از كلاس مدرسان منطقه اي <

2/4/5)وظايف بخش علمي :

شركت در دوره ها ، گرد همايي ها ، كارگاهها و جشنواره هاي مختلف به تشخيص شوراي راهبري استان.

5/5 ) اعضاي شوراي راهبري منطقه اي :

1/1/5 ) اعضاء بخش اجرايي :

رئيس اداره يا يكي از معاونين ايشان <

معاون آموزش ابتدايي <

كارشناس مسئول ابتدايي <

كارشناسان ابتدايي <

كارشناس مسئول تكنولوژي آموزشي <

نماينده ارزيابي عملكرد <

نماينده مدرسان استاني ( يك نفر )<

2/5/5/)گيرندگان نهايي :  تمامي معلمان كلاس هاي چند پايه

6/5 )وظايف شوراي راهبري منطقه اي :

1/6/5) وظايف اعضاي بخش اجرايي :

تعيين نيازهاي آموزشي اولويت دار منطقه و ارسال به شوراي راهبري استاني <

نظارت بر اجراي  برنامه ارتقاء كيفيت آموزش كلاس هاي چند پايه <

ارسال گزارش فصلي از روند اجراي برنامه ، چالش ها و مشكلات  ارتقاء كيفيت آموزش كلاس هاي چند پايه منطقه به شوراي راهبري استاني

ارتباط با شوراي راهبري استان <

بستر سازي براي اجراي دوره هاي ضمن خدمت ( حضوري – غير حضوري – خود آموخت ) و كارگاههاي آموزشي <

شناسايي و تشويق مجريان موفق به منظور ايجاد انگيزه و الگو بخشي <

اجراي كارگاههاي آموزشي ارتقاء كيفيت آموزش كلاس هاي چند پايه براي معلمان كلاس هاي چند پايه  تحت پوشش <

نظارت باليني بر كلاس هاي درس معلمان چند پايه تحت پوشش <

6)شيوه تامين اعتبار :

از طريق اعتبارت ستادي …

از طريق اعتبارات استاني …

شيوه ي هزينه كرد اعتبارات :

برگزاري كارگاههاي آموزشي استاني و منطقه اي …

تهيه و توليد منابع و بسته هاي آموزشي …

نظارت باليني  بر آموزش معلمان كلاس هاي چند پايه  …

 

نكات قابل توجه :

معاونت آموزش ابتدايي هر سه ماه يكبار با مستندات لازم ( فيلم ، عكس ، اسلايد، كتاب و……) گزارش عملكرد به دفتر آموزش دبستاني ارسال نمايد .

جلسات بخش اجراي شوراي راهبري استاني و منطقه اي حداقل  هردو ماه يكبار بايد برگزار گردد.

 

منبع

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *