طرح درس فارسی سوم ابتدایی- درس هفتم: کار نیک

طرح درس فارسی سوم ابتدایی- درس هفتم: کار نیک از لینک زیر قابل دانلود می باشد. روش تدریس مورد استفاده در این طرح درس از نوع ایفای نقش می باشد.

اموزیاران

عنوان درس:

کار نیک (درس 7 :قسمت اول درس)

موضوع درس:

نیکو کاری

 

مدت جلسه:

45 دقیقه

گروه مخاطب:

دانش آموزان سوم ابتدایی

 

 

اهداف درس

1ــ تقویت حس آینده نگری و نیک اندیشی در دانش آموزان

2ــ آشنایی دانش آموزان با زمان آینده

3ــ  تقویت مهارت خواندن

4ــ  آشنایی با متن تلفیقی نثر و نظم

 

در همین ارتباط:

داستان های آموزشی پند آموز (سری اول)

 

 

منبع اصلی استفاده شده برای این درس:

شعر«ملک‌الشعرای بهار » 
 

شاه انوشیروان به موسم دی

رفت بیرون ز شهر بهر شکار

در سر راه دید مزرعه‌ای

که در آن بود مردم بسیار

اندر آن دشت پیرمردی دید

که گذشته است عمر او ز نود

دانهٔ جوزدر زمین می‌کاشت

که به فصل بهار سبز شود

گفت کسری به پیرمرد حریص

که: «چرا حرص می‌زنی چندین؟

پایهای توبر لب گوراست

تو كنون جوز می‌کنی به زمین

جوز ده سال عمر می‌خواهد

که قوی گردد و به بار آید

تو که بعد از دو روز خواهی مرد

گردکان کشتنت چه کار آید؟»

مرد دهقان به شاه کسری گفت:

« مردم از کاشتن زیان نبرند

دگران کاشتند و ما خوردیم

ما بکاریم و دیگران بخورند»

 

طرح درس دوم مرتبط برای همین موضوع (طرح درس فارسی سوم ابتدایی: درس هفتم):

درس هفتم : کار نیک
اهداف درس :
1.       تقویت حس آینده نگری و نیک اندیشی در دانش آموزان
2.       آشنایی دانش آموزان با زمان آینده
3.       آشنایی با متن تلفیقی شعر و نثر
جلسه ی اول
1.       تدریس متن درس                              35 دقیقه
2.       انجام فعالیت درک مطلب                    10 دقیقه
روش تدریس پیشنهادی : روش ایفای نقش
این روش برای تجسم عینی داستان درس مناسب است . از ویژگی های ممتاز این روش ارتباط عاطفی مشاهده کنندگان با ایفا گران نقش و درک ساده محتوا است .
مرحله ی اول : انتخاب بازیگران
برای ترغیب دانش آموزان نمایش را معرفی کنید و متن آن را شرح دهید و گروه نمایش را تشکیل دهید.
مرحله ی دوم : آماده سازی
به گروه نمایش فرصت دهید با هم تمرین کنند و آماده ی کار شوند .
مرحله ی سوم : بیان اهداف برای دانش آموزان
هدف از این فعالیت در حال انجام و تکالیف دانش آموزان را تبیین نمایید .
مرحله ی چهارم : اجرای نمایش
هر یک از افراد نقش خود را اجرا می کند و جمله ی مربوط به  نقش را با آهنگ و لحن مناسب ادا می نماید.
مرحله ی پنجم : پرسش و پاسخ
سوالاتی در خصوص شخصیت فرمانروا ، پیرمرد و حادثه ی اتفاق افتاده مطرح نمایید و پاسخ دانش آموزان را تایید تکمیل و تحلیل کنند
مرحله ششم : توضیح و تعیین تکلیف
مطلب آموزشی را جمع بندی کنید و متناسب با سطح توانمندی های آن تکلیفی را برایشان تعیین نمایید .
مثال
تکلیف پیشنهادی اول : داستان کار نیک را در در چهار صحنه ی مهم آن نقاشی نمایند و یک توضیح یک جمله ای زیر تصویر بنویسند .
تکلیف پیشنهادی دوم : متن اصلی شعر را با کمک بزرگتر ها پیدا کنند و با خط خوش بنویسند .
جلسه ی دوم
1.       انجام فعالیت واژه آموزی                                    20 دقیقه
2.       تمرین خواندن با هدف درست و روان خوانی              25 دقیقه
واژه آموزی
ابتدا از دانش آموزان بخواهید با روش های صامت خوانی ، داستانک واژه آموزی را بخوانند ، تا توجه بچه ها به مضمون داستان جلب شود . حالا برگه هایی را که قبل آماده کرده اید بین گروه ها توزیع نمائید .
بسمه تعالی
عنوان : واژه آموزی درس هفتم                  نام گروه                             تاریخ
خرس کوچولوی قصه ی ما آن روز ، خیلی ………………………… بود . او در حالی که مشغول بازی در جنگل زیبا بود و ………………….. ود صدایی شنید . وقتی جلوتر رفت خرگوش کوچکی را دید که دستمالی را مانند ………………….. به سر بسته بود. انگار ………………… داشت . خرس کوچولو به او کمک کرد تا نزد هدهد دانا برود او از این کار احساس نشاط و ………………. می کرد .
1)                  دانش آموزان عزیز لطفاً با توجه به متن که در کتاب خواند ید جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . سپس آن کلمات را دوباره این جا بنویسید.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 ) دو قسمتی از کلمه که در همه ی کلمه ها به چشم می خورد خط بکش
امتیاز گروه       عالی                بسیار خوب                       خوب              نیاز به دقت بیشتر
یکی از راه های واژه سازی (ترکیب اسم سر + اسم یا صفت )  آموزش داده می شود .
جلسه ی سوم
1.       صفحه ی اول کتاب نوشتاری (فعالیت های درس )                             25 دقیقه
2.       انجام فعالیت های نگاه کن و بگو                                                 20 دقیقه
جلسه س چهارم
1.       املا                                                                                    25 دقیقه
2.       آموزش فعالیت بیاموز و بگو                                                      20 دقیقه
املا
در این درس برپایی جشنواره کلمات پیشنهادی می گردد . از دانش آموزان بخواهید قبلاً کارتی در ابعاد A5 با مقوا تهیه نمایند و حاشیه آن را در رنگ هنر هر طور که مایل هستند تزئین کنند . سپس متن درس را بخوانند و یک کلمه از درس که برایشان جالب تر و مهم تر است انتخاب کرده با خط خوش روی کارت هایشان بنویسند .
حالا به نوبت جلوی کلاس آمده کارت خود را به جمع کلاس نشان دهند و با صدای بلند بخوانند یک نفر مسئول ثبت کلمات روی تخته کلاس است . در انتها کلمه ای که بیشترین تکرار را داشته باشد برنده ی جشنواره ی کلمات اعلام می شود .

بیاموز و بگو

زمان آینده را با قصه گویی به دانش آموزان تفهیم کنید .
نکته : این زمان تنها بر آینده دلالت دارد و با مضارع فعل خواستن (خواهم ، خواهی) همراه است . بچه ها وقتی که در مورد کارهای آینده ی خود توضیح می دهند ؛ سعی کنید که آن ها را به گونه ای هدایت کنید تا ترکیبی از بن مضارع خواستن در جمله های آن ها رعایت شود .
جلسه ی پنجم
1.       تکمیل صفحه ی سوم کتاب نوشتاری                   20 دقیقه
2.       تمرین خواندن                                                25 دقیقه

جلسه ی ششم
1.       تمرین خواندن ( تاکید بر لحن ، آوا و آهنگ مناسب)                           25 دقیقه
2.       املا                                                                                     20 دقیقه
تمرین خواندن (تاکید بر لحن ، آوا و آهنگ مناسب)
متن درس هفتم ، لحن گفتگوی عادی دارد . گفتگو ها انواع مختلفی چون مناظره، رجز خوانی دارد
1.       لحن دو طرف گفتگو را با توجه به شخصیت های آن ها در نظر گرفت
2.       رعایت عواطف و احساسات دو طرف مکالمه ، کار را برای شنونده جذاب می کند .
3.       رعایت لحن گفتار به تناسب موقعیت شغلی و اجتماعی افراد ضرورت دارد.
جلسه ی هفتم
تکمیل صفحه ی سوم کتاب نوشتاری هنر و سرگرمی                                 45 دقیقه
در تمرین خط تحریری آموزش اتصال نشانه «ج» به نشانه ی قبلی در کلمات رنج و گنج حائز اهمیت است ون نوشتن کلمه ی « میّسر» نیز احتیاج به تمرین دارد .
جلسه ی هشتم
1.       تکمیل صفحه ی چهارم کتاب نوشتاری (نگارش)                         25 دقیقه
2.       مرور مطالب درس                                                             20 دقیقه
نگارش
با توجه به اهمیت انتخاب موضوع برای بند نویسی به این مهم پرداخته می شود .  موضوعات پیشنهادی از طرف دانش آموزان بسیاری متنوع خواهد بود و اگر خیلی غیر مرتبط با مفهوم نباشند پذیرفته است و قاعده و کلیشه ی خاصی برای ارائه ی موضوع تبیین نشده است .

جلسه ی نهم
1.       ارزش یابی از مهارت خواندن                            20 دقیقه
2.       ارزش یابی از فعالیت های درس                         25 دقیقه
جلسه ی دهم
1.       املا                                                            25 دقیقه
2.       حکایت پایان فصل کتاب خوانداری                      15 دقیقه
حکایت
انتخاب متن « بهانه» با درون مایه ی طنز ارتباط دانش آموزان را با متن « حکایت »  میسر می کند .
جلسه ی یازدهم
صفحه ی فعالیت ها ی تکمیلی ، کتاب نوشتاری                       45 دقیقه
بیشترین دقت این جلسه را به کتاب خوانی و طرح سوال توسط گروه ها اختصاص می دهید. طرح سوال مانند الگوی سوال دوم سبب می شود دانش آموز با دقت به متن داستان گوش کنند و در تقویت مهارت درک متن بسیار موثر است .

منبع طرح درس دوم

مطلب پیشنهادی

بازخوردها و سوالات دوره مهارت های ارتقایی

بازخوردها و سوالات دوره ضمن خدمت مهارت های ارتقایی آموزش و پرورش برای مشاهده بازخوردها …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.