نحوه ارزشیابی از درس قرآن سوم ابتدایی

 ارزشيابي پيشرفت تحصيلي از درس قرآن سوم ابتدایی

با توجه به ويژگي هاي ارزشیابی مذکور در اصول حاکم بر برنامه ي آموزش قرآن، ارزشیابی بايد در خدمت يادگيري قرار گيرد. از اين رو معمولاً فعاليت هاي تدريس، تمرين و پرسش، توأمان و همراه يکديگر اتفاق مي افتد. توجه به اين نکته از دو جهت مهم است. اوّل آن که هر چند رسيدگي به تکليف دانش آموزان در انجام تمرين هاي ” انس با قرآن در خانه ” نيازمند اختصاص وقت خاصي است، اما غير از اين مورد نيازي نيست که وقت خاصي براي پرسش از دانش آموزان اختصاص داده شود؛ بلکه در تدريس آيات هر درس، علاوه بر تمرين، توانايي دانش آموزان نيز ارزشیابی مي شود. ثانياً چنين رفتار و نگاهي موجب آمادگي دائمي دانش آموزان مي شود و هم چنين زمينه ي کاهش اضطراب آن ها در انجام پرسش با تعیين وقت قبلي و را فراهم مي آورد.

با رعايت نکات فوق، ارزشیابی درس قرآن در پايه ي سوم ابتدايي به صورت شفاهي و در دو نوع مستمر و پاياني به شرح زير انجام مي شود.

الف) ارز شيابي مستمر: نمره ي ارز شيابي مستمر با توجه به ميزان مشاركت دانش آموز در فعاليتهاي يادگيري تعيين می شود. اهمّ اين فعاليتها در درس قرآن عبارت است از:

 1. مشاركت در جمع خواني عبارات نماز از روي لوحه و همراهي با نوار آموزشي
 2. مشارکتدر خواندن آيات و عبارات قرآني از روي لوحه ي آموزشي
 3. ميزان توانايي در خواندن آيات و عبارات قرآني كتاب درسي در پرسش هاي تدريجي و توأمان با فعاليت هاي تدريس و تمرين آيات دروس
 4. مشاركتدر كار گروهي به منظور فهم بیشتر (بيان مصاديق پيا مهاي زندگي) (پیام قرآنی)
 5. اعلام آمادگي براي خواندن لوحه، آيات و عبارات از روي كتاب درسي
 6. بيانداستا نهاي قرآني كتاب
 7. انجاممنظم تكليف انس با قرآن در خانه
 8. انجامفعاليت هاي خارج از کلاس مرتبط با درس قرآن مانند:

ü     خواندن روزانه ي قرآن در خانه؛

ü     تهيه ي نوار آموزشي قرآن يا ساير نوارهاي قرآن و استماع آن در خانه؛

ü     شناسايي و درک معناي کلمات و عبارات ساده ي قرآني در هر درس؛

ü     حفظ برخي از سوره ها، آيات و پيام هاي قرآني؛

ü     تلاوت قرآن با صوت خوش و زيبا؛

ü     نقاشي، خوش نويسي و انجام ساير كارهاي هنري دربار ه ي پيام هاي قرآني، داستان ها و

ü      شركت در جلسات و مسابقات قرآني مانند حضور در دارالقرآن ها و ساير برنامه هاي مشابه؛

 

 

ü     جمع آوري مطالبي درباره ي قرآن از مجموعه ي كتابهاي درسي دوره ي ابتدايي؛

ü     توجه به اخبار روز قرآني و بيان برخي از آ نها در كلاس، با استفاده از روزنامه ها، راديو و سيمايقرآن، برنامه هاي اخباري صدا و سيما و

ü     توليد روزنامه هاي ديواري خاص قرآن با ارائه ي مطالب مربوط به آن در روزنامه هاي ديواريمدرسه. بديهي است آموزگار مي تواند در چارچوب برنامه ي آموزش قرآن و مناسب با اصول،محتوا و روشهاي آن، دانش آموزان را به هر فعاليت مناسب ديگري نيز ترغيب و تشويق كند.

تذكرنبايد پرداختن به فعاليت هاي خارج از كلاس، فعاليت اصلي آموزش قرآن را تحت الشعاع قرار دهد.

آموزگار با توجه به وضعيت هر دانش آموز نسبت به اين فعاليت ها و با اوّلويت دادن به ميزان تواناييروخواني آيات و عبارات قرآني كه هدف اصلي درس قرآن در دوره ي ابتدايي است، نمره ي هر دانش آموزرا در ارزش يابي مستمر مشخص مي كنددر اين جا چند نكته مهم يادآوري مي شود:

 

 1. در ارزش يابي مستمر نبايد ميانگين نمرات طول نيم سال ملاک عمل باشد؛ بلكه روند پيشرفت دانش آموز مدّ نظر است. انتظار مي رود که روند يادگيري عموم دانش آموزان رو به رشد باشد و اگر استثنائاً دانش آموزي چنين پيشرفتي ندارد، بايد علت آن را بررسي كرد و حتي الامكان رفع اشكال کرد.
 2. در ارزش يابي مستمر بايد به تفاوت هاي فردي دانش آموزان نيز توجه شود. براي مثال، دانش آموز كم استعدادی را كه از تلاش و كوشش خوبي برخوردار است، نبايد با دانش آموزان قوي سنجيده و ملاک ارزش يابي آن ها يكسان باشد.
 3. با توجه به آيين نامه ي امتحانات « ابتدايي و راهنمايي تحصيلي »حداقل پنج نمره از نمره ي ارزش يابي دانش آموزان در هر نيم سال، به فعاليت هاي خارج از كلاس آن ها اختصاص دارد. انجام تكليف انس با قرآن در خانه مي تواند يكي از مهم ترين فعاليت هاي خارج از كلاس باشد. دانش آموزاني كه اين تكليف را منظم انجام مي دهند، هر چند كه گاهي در انجام برخي از آن ها با اشتباه روبه رو شوند، مي توانند حداكثر نمره ي فعاليت هاي خارج از كلاس را به خود اختصاص دهند

ب)ارز شيابي پاياني: در پايان هر نیمسال از دانشآموزان بصورت شفاهي به شرح زير، ارز شيابيپاياني به عمل می آيد.

 

 

تبصره: هردانشآموزباتوجهبههريکازمواردزيرودرمجموعحداكثردونمره يتشويقيميتواندكسبكند.

١خواندنعباراتقرآنيبهصورتروان

٢  حفظيکصفحهازآياتكتابدرسي(مانندآيةالکرسي)

۳حفظحداقلچهارپيامقرآنيازپيامهاييكهدرهرنيمسالتدريسشدهاست.

۴حفظعباراتاذانواقامهواذکارنماز

٥  قرائتعباراتواذکارنمازتقريباًشبيهنوارآموزشي

شيوهيكسرنمرهدرارزشيابيپاياني

الف)  روخواني:

1بهازايهركلمهغلطخواندهشدهنيم(0.5)نمرهكسرميشود.درصورتيكهدانشآموزغلطخودراباتذکرمعلّميابدون / آن،تصحيحكند،نمرهايازويكسرنميشود.

۲درصورتيكهدانشآموزنميتواندکلماتوعباراتقرآنيكتابرامطابقسطحانتظارارزشيابيپاياني جدولصفحهقبل  بخواند،يامكثوبرگشتهايزياددارد،باتوجهبهميزاننقص،حداكثردونمرهازاوكسرميشود.

ب)  پيامقرآنی:اگردانشآموزپسازخواندنمتنوترجمهيپيامازرويكتاب،نتوانددرباره يآنتوضيحدهديامصداقيرابيانكندوياتوضيحارائهشدهخيليازمفهومپيامدورباشد،نمرهيآنپيامرا (هرپيام يکنمره)كسبنميكندويابهميزاننقص،ازنمرهاشكسرميشود.

تذكر: درارزشيابيهميشهبهنكاتزيرتوجهداشتهباشيد:

۱.ارزش يابي نبايد موجب تضعيف علاقه ی دانش آموزان به درس قرآن شود. از اين رو، بايد از سخت گيري هاي بي جا پرهيز كرد يا به نحوي ارزش يابي را انجام داد كه دانش آموزان، آن را جزئي از فرايند يادگيري احساس كنند تا محيطي اضطراب آور همراه با فشار رواني ايجاد نشود.

۲.مهارت روخواني قرآن، به تدريج كسب مي شود؛ از اين رو، نبايد انتظار داشت كه همه يا بيش تر دانش آموزان مهارت روخواني آيات يک درس را در زمان تدريس به طور كامل كسب كنند. هر دانش آموز با توجه به استعداد خود، اين مهارت را به تدريج در دروس بعدي به دست مي آورد.

۳.با توجه به اصل تفاوت هاي فردي بهتر است از دانش آموزان ضعيف تر، درباره ي قسمت هاي ساد ه ي كتابپرسش كرد.

 

۴.فرصت رفع اشكال را براي دانش آموزان فراهم آوريد تا بتوانند اشتباه خود را تصحيح كنند. براي مثال، تذكر براي برگشت و صحيح خواندن، درصورتي كه موجب اضطراب بيش تر دانش آموزان نشود، مناسب و مفيد است.

وسايلوتجهيزاتمورداستفادهدرآموزشقرآن

ابزارها و رسانه هاي آموزشي جزئي از لوازم فرايند يادگيري است. اين ابزارها و رسانه ها هرچه از تنوع و جذابيت بيش تري برخوردار باشد، بر عمق و وسعت يادگيري مي افزايد. رسانه هاي مورد استفاده در درس قرآن عبارت اند از:

الف) کتاب درسي:  کتاب درسي، حلقه ي اتصال بين برنامه ريزان و معلّمان، دانش آموزان، اوّلياي آن ها و افکار عمومي جامعه است؛ به طوري که هيچ رسانه آموزشي ديگري از اين نقش و اهميت برخوردار نيست. ارکان مهم برنامه ي درسي مانند رويکرد، اهداف آموزش، منطق سازماندهي محتوا، روش هاي آموزش و شيوه هاي ارزش يابي در کتاب درسي تجلّي مي يابد.

ب) لوحه ي آموزشي: لوحه، قسمتي از متن کتاب است که به صورت تصوير و يا نوشته براي تسهيل امر يادگيري به کار مي رود. آموزگار جهت تمرکز و جلب توجه دانش آموزان، لوحه را در جلوي کلاس نصب مي کند و به روشي که توضيح داده خواهد شد، از دانش آموزان مي خواهد تا آيات قرآني را بخوانند. لوحه هاي آموزش قرآن در پايه ي سوم ابتدايي، شامل آيات و عبارات قرآني فصل اوّل و دوم(١٩ روز اوّل) کتاب درسي است.

ج) نوار آموزشي: در نوار آموزشي عبارات و اذکار نماز به صورت کوتاه، با نظم و ترتيب بيش تري نسبت به نوارهاي رايج و با صوتي رسا و تلفظي واضح قرائت شده است.

د) کتاب راهنماي معلّم: به منظور ارتقاي توانايي معلّم و کسب توفيق بيش تر در دست يابي به اهداف آموزشي، کتاب راهنماي معلّم ضروري است. معمولاً هر کتاب راهنماي معلّم، از دو بخش اصلي تشکيل مي شود. در بخش اوّل، کلياتي دربار هي اهداف، محتواي کتاب، روش هاي آموزش و ارزش يابي پيشرفت تحصيلي و در بخش دوم توضيحات جزئي دربار ه ي هر درس ارائه مي شود.

معلّم با مطالعه ي دقيق کتاب راهنما، از يک سو با طرح درس و اهداف خاص هر درس آشنا مي شود و با بهره گيري از شيوه هاي تدريس ارائه شده بر توفيقات خود در دست يابي به اهداف آموزشي مي افزايد و از سوي ديگر با استفاده از توضيحات و دانستني هايي ديگر که مخصوص معلّم است، توانايي خود را در پاسخ دادن به پرسش هاي احتمالي دانش آموزان ارتقاء مي بخشد و با اعتماد و اطمينان بيش تري در کلاس حضور مي يابد.

اين کتاب زمينه ي خلاقيت و ابتکار بيش تر در معلّم را نيز فراهم مي آورد.

دانلود این مطلب بصورت PDF

مطلب پیشنهادی

بازخوردها و سوالات دوره مهارت های ارتقایی

بازخوردها و سوالات دوره ضمن خدمت مهارت های ارتقایی آموزش و پرورش برای مشاهده بازخوردها …

یک دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *