آدرس و شماره تلفن مراکز اسکان فرهنگیان قم

  تلفن آدرس نام پایگاه اسکان 02537715574 و 02537721516 خیابان ساحلی (شهید لواسانی )، بعداز کوچه 23 ، جنب مرکز رفاهی شماره دو ، آموزشگاه ایثارگران شهید زین الدین ناحیه 1 (اصلی) 02537702957 خیابان آیت اله طالقانی (آذر)، روبروی پمپ بنزین ، کوچه 23 آموزشگاه حافظ ناحیه 1(فرعی) 02536601179 میدان سعیدی ، جنب فروشگاه رفاه […]