نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی نوبت اول 96

کاربرگ ریاضی پنجم ابتدایی نوبت اول که می تواند به عنوان سوال امتحانی نیز مورد استفاده قرار گیرد در 2 صفحه در وب سایت آموزیاران آماده دانلود می باشد. نمرات ارزیابی این کاربرگ (حداقل به عنوان کل نمره) در کارنامه منظور نمی گردد اما دانش آموزان با تکمیل این کاربرگ در خانه می توانند آموخته […]