بازخوردهای جلسه پنجم، ششم و هفتم و هشتم دوره مدیریت بحران (مدرسه آماده)

+ نمونه سوالات آزمون نهایی مدرسه آماده با جواب (رایگان) بازخوردهای جلسه 5 دوره مدیریت بحران (مدرسه آماده) بازخورد فیلم اول جلسه 5 دوره مدیریت بحران (مدرسه آماده) فیلم در مورد خاموش کننده های دستی و نحوه استفاده از آنها است. دستگیره پایین برای حمل خاموش کننده است ضامن بین دو دستگیره از عملکرد اتفاقی جلوگیری می […]

دوره مدرسه آماده: بازخوردهای جلسه دوم

بازخورد های جلسه دوم دوره مدرسه آماده (مدیریت بحران) که توسط آموزیاران تهیه شده به شرح زیر است: فیلم اول جلسه 2 ساختمان ها بتنی فلزی و بنایی هستند. ساختمان شامل اجزای سازه ای و غیرسازه ای است اجزای غیرسازه ای اجزایی مثل تجهیزات و نمای ساختمان و پنجره می باشد در زلزله ممکن است […]