پيک نوروزي پنجم ابتدايي 97

ساختار و محتواي مناسب پيک نوروزي مي تواند مشوق دانش آموز به مطالعه و محرک ياگيري بيشتر باشد، همچنان که عکس آن نيز صادق است. در گذشته پيک نوروزي براي ايام تعطيلات نوروز دانش آموزان دغدغه اي اساسي بود؛ همانگونه که اکنون نيز بسياري از پيک هاي نوروزي همين ويژگي را دارند. اما در پيک […]

پیک نوروزی سوم ابتدایی 1396-1397

پيک نوروزي سوم ابتدايي جهت مرور مطالب درسی و ایجاد انگیزه ای برای مراجعه به کتب درسی تألیف شده است. مطالب زیادی در این پیک گنجانده نشده تا از خستگی و دلسردی دانش آموز جلوگیری شود. در عوض سعی شده تا تکالیف ارائه شده متناسب با سطوح بالاتر تفکر باشند. این تکالیف از هر کتاب […]