آموزش الفبا-تمرین شناسایی نشانه ها

بعد از آموزش دادن نشانه ها یا حروف الفبای فارسی، باید توانایی شناسایی نشانه آموخته شده را تقویت نماییم. برای این کار می توانیم از روش های مختلفی استفاده کنیم. یکی از این روشها که اغلب آموزگاران از آن استفاده می کنند دادن تکه ای از یک روزنامه، مجله یا حتی کتاب درسی به دانش […]