فرهنگ (مقاله)

فرهنگ چیست؟ (کل متن دارای منبع دهی دانشگاهی است) (در جامعه و سازمان ها) مقدمه   فرهنگ مقوله پیچیده ایست که فهم دقیق آن نیازمند مطالعات فراوان و بررسی عوامل متنوع در حوزه های مختلف دانش بشری است. ما قصد داریم در این جستار کوتاه با بررسی مختصر فرهنگ و متعاقب آن فرهنگ سازمانی این […]