دوره مدرسه آماده: بازخوردهای جلسه دوم

بازخورد های جلسه دوم دوره مدرسه آماده (مدیریت بحران) که توسط آموزیاران تهیه شده به شرح زیر است: فیلم اول جلسه 2 ساختمان ها بتنی فلزی و بنایی هستند. ساختمان شامل اجزای سازه ای و غیرسازه ای است اجزای غیرسازه ای اجزایی مثل تجهیزات و نمای ساختمان و پنجره می باشد در زلزله ممکن است […]