دعوت از شاغلین به مدرسه و کلاس (در طول سال و هفته مشاغل)

دانش آموزان دوره ابتدایی در انشاهای مربوط به اشتغال آینده خود تصوراتی ساده از مشاغل را نمایان می کنند. اما می توان این تصورات را با دعوت از بزرگسالان شاغل غنی تر ساخت. دعوت از شاغلین بخش های مختلف و متخصصان خبره در زمینه های مختلف برای آشنایی دانش آموزان با این حرفه ها صورت […]