يادگيري سازماني با تعهد سازماني و آمادگي براي تغيير (دانلود پایان نامه)

  چکیده پایان نامه با متغیرهای يادگيري سازماني با تعهد سازماني و آمادگي براي تغيير : (برای اطمینان از اصالت محتوا، این متن را صرفاً از آدرس آموزیاران (www.Amoozyaran.ir)مطالعه فرمائید). استادراهنما : آقاي دکتر علي علاقه بند استاد مشاور:  آقاي دكتر عباس عباسپور استاد داور: آقاي دكتر حميد رحيميان چكيده پژوهش به منظور بررسي رابطه […]